Výběr zakázek realizovaných našimi pracovníky

Hydrogeologie, environmentální geologie

Hydrogeologie, environmentální geologie a pedologie

 • Karlovy Vary - kanalizační sběrač. Hydrogeologický průzkum štoly (1993).
 • Nová Ves II. Hydrogeologická část závěrečné zprávy ložiskového průzkumu (1992).
 • Velký Luh (Křižovatka). Hydrogeologická část ložiskového průzkumu (1993).
 • Dalovice - Vysoká. Hydrogeologická část ložiskového průzkumu (1993).
 • Krásný Dvůr. Hydrogeologická část ložiskového průzkumu (1993).
 • Hradiště u Chebu - obalovna živičných směsí. Průzkum kontaminace zemin a podzemních vod, ekologický audit, projekt sanace, supervize sanačních prací, monitoring kvality podzemních vod (1994-1997).
 • TEKAZ Cheb. Průzkum kontaminace zemin a podzemních vod, projekt sanace, supervize sanačních prací (1994-1995).
 • Plzeň - Letná. Průzkum kontaminace zemin a podzemních vod, projekt sanace (1994).
 • Chodov - ČS PHM. Inženýrskogeologický a environmentální průzkum pro stavbu čerpací stanice (1994).
 • Odrava - monitoring. Monitoring kvality povrchových vod po ropné havárii, vyhledání zdrojů znečištění (1994-1995).
 • Bečov - ČS PHM. Inženýrskogeologický a environmentální průzkum, projekt sanace kontaminovaných zemin a vod (1994-1995).
 • Babylon. Průzkum kontaminace zemin a podzemních vod, projekt sanace a jeho realizace (1995).
 • Sedlec. Ekologický audit, průzkum kontaminace zemin a vod SÚS (1995).
 • Tušimice. Průzkum kontaminace zemin a podzemních vod, projekt sanace (1995).
 • Skalná u Chebu - skládka dehtofenolů. Průzkum kontaminace zemin a podzemních vod, analýza rizika, studie karcinogenity dehtů a jejich emisí dle EPA, geologický dozor při stavbě podzemní těsnící stěny, monitoring kvality podzemních vod (1995-1997, 2001-2005).
 • Nová Role - skládka. Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum pro rozšíření skládky (1995-1996).
 • Kraslice ČS PHM. Projekt sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod, supervize sanačních prací (1995).
 • Kateřina u Chebu. Environmentální průzkum, sanace zemin a vod, monitoring kvality podzemních vod (1995-1997).
 • Karlovy Vary - Gejzírpark. Rekonstrukce ČS PHM. Atmogeochemický doprůzkum lokality, projekt sanace kontaminovaných zemin (1995).
 • Ostrov - Četrans. Environmentální průzkum lokality (1995).
 • Ostrov - Horní Žďár. Inženýrskogeologický a environmentální průzkum, projekt sanace (1995).
 • Potůčky. Environmentální průzkum, projekt sanace, sanace kontaminovaných zemin (1996).
 • Hazlov. Hydrogeologický průzkum okolí skládky (1996).
 • Ostrov - PENNY Market. Environmentální průzkum pozemků pro výstavbu supermarketu (1996).
 • SUS Karlovy Vary. Ekologický audit, projekt sanace, supervize sanačních prací (1997).
 • Ostrov - parcely 1034/5-6. Environmentální a hydrogeologický průzkum kontaminace, projekt sanace (1997-1998).
 • Velký Luh. Hydrogeologická studie a projekt hydrogeologického průzkumu (1998).
 • Ostrov - Zámecký park. Hydrogeologický a georadarový průzkum (1998).
 • Cheb - Kaufland. Supervize sanačních prací při výstavbě supermarketu (1998).
 • Velký Rybník. Provozní řád a manipulační řád vodohospodářského díla (1999).
 • Radošov - vodní zdroj. Hydrogeologická studie (2000).
 • Smolnická výsypka. Pedologický průzkum rekultivované výsypky (2000).
 • Údolí - sanace. Sanace zemin kontaminovaných ropnými látkami (2000).
 • Lítov - výsypka. Pedologický průzkum výsypky (2000-2001).
 • Nové Sedlo - hala Avirunion. Environmentální průzkum staveniště (2000-2001).
 • SATER - skládka TKO. Stanovení propustnosti těsnících jílů (2001).
 • VLNAP- vodní zdroj. Hydrogeologická studie (2001).
 • Louny - koupaliště. Hydrogeologická a inženýrskogeologická studie pro rekreační zónu (2001).
 • Hřbitovy - hydrogeologické průzkumy pro 25 veřejných pohřebišť v Karlovarském kraji (2002).
 • Depo kolejových vozidel Karlovy Vary, Plzeň a Bělá n. Radbuzou. Sanace starých ekologických zátěží (2002-2005)
 • Vojkovice - Návrh ochranných pásem vodního zdroje (2002).
 • Lučiny - sanace. Sanace staré ekologické zátěže, postsanační monitoring (2002-2004)
 • Pernink - rašeliniště. Hydrogeologický průzkum těžebny rašeliny (2002).
 • Kadaň - kanalizace. Hydrogeologická studie (2002).
 • Cheb - hřbitov. Návrh na stanovení ochranného pásma pohřebiště (2002).
 • Beřovice - golfové hřiště. Pedologický průzkum pro stavbu golfového hřiště (2002).
 • Polom. Hydrogeologický posudek pro realizaci studní (2003).
 • Číhaná - lom. Hydrogeologický posudek pro rozšíření těžby (2003).
 • Toužim-Triola. Environmentální průzkum průmyslového areálu (2004).
 • Jenišov - Pod Rohem. Hydrogeologické posudky pro vybudování zdrojů vody (2004).
 • Hluboký. Hydrogeologické posouzení území pro zdroje podzemní vody (2004, 2009).
 • Olšová Vrata - MVN. Geologický průzkum pro stavbu vodních nádrží (2004).
 • Sokolov - zámecké rybníky. Posouzení chemického složení sedimentu (2004).
 • Jesenice - TrefilArbed. Environmentální průzkum průmyslového areálu (2004).
 • Ostrov - klášter. Environmentální průzkum staré ekologické zátěže, analýza rizik, projekt sanace, supervize sanačních prací, monitoring (2005-2022).
 • POH Nejdek, Chodov, Npvá Role, Habartov. Zpracování plánu odpadového hospodářství města (2005).
 • R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata. Environmentální průzkum trasy nové komunikace (2005).
 • Abertamy - vodní zdroj. Hydrogeologický posudek pro zdroj hromadného zásobování (2005).
 • Loučky-rybníky, K. Vary-luční rybníky. Posouzení rybničních sedimentů z hlediska znečištění a určení způsobu nakládání s odpadem (2005).
 • Jesenice - TrefilArbed. Geologický průzkum a sanace ekologické zátěže v průmyslovém areálu (2005).
 • Potůčky - ČS PHM. Environmentální a inženýrskogeologický průzkum pro stavbu ČS PHM (2006).
 • Plesná-Šneky - kanalizace. Posouzení vlivu plánované stavby kanalizace na podzemní a povrchové vody (2007).
 • Manětín - hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje hromadného zásobování pro letní tábor MDDM Ostrov. (2007).
 • Odeř - vodní zdroj. Hydrogeologický průzkum zdroje podzemní vody pro velkochov vepřů (2008).
 • K. Vary - rybníky. Posouzení rybničních sedimentů z hlediska znečištění a určení způsobu nakládání s odpadem (2008).
 • Otovice - areál OSPAP. Environmentální průzkum průmyslového areálu (2008).
 • Ostrov - vlečka. Environmentální průzkum trasy vlečky (2008).
 • Mšené-lázně - větrný park. Pedologický průzkum (2008).
 • Domažlice - rybník. Posouzení rybničních sedimentů z hlediska znečištění a určení způsobu nakládání s odpadem (2009).
 • Roztoky - vodní zdroj. Hydrogeologický průzkum zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování (2009).
 • Bochov - průmyslová zóna. Pedologický průzkum (2009).
 • Zdemyslice - rybník. Posouzení rybničních sedimentů z hlediska znečištění a určení způsobu nakládání s odpadem (2009).
 • Tatrovice-prameniště. hydrogeologické posouzení území pro účely územního plánování (2010).
 • Jenišov - sběrný dvůr. Vybudování monitorovacího systému a ověření kvality podzemní vody (2010).
 • Cheb - kasárna Zlatý vrch. Zhodnocení antropogenního znečištění horninového prostředí v areálu bývalých kasáren (brownfields), analýza rizika (2010).
 • Využití geotermální energie a podzemních vod na poddolovaných územích Sokolovska. Ověření možnosti využití geotermální energie v poddolovaném území Dolní Rychnov (2010).
 • Královské Poříčí – vrt HV1. Hydrogeologická studie pro potřeby potenciálního využití podzemních vod na poddolovaných územích Sokolovska, projekt vyhledání zdroje termálních minerálních vod (2010).
 • Jenišov - kompostárna. Ověření propustnosti horninového podloží pro plánovanou stavbu kompostárny (2010).
 • Nová Ves 2. Hydrogeologický posudek pro rozšíření těžby povrchového dolu, monitoring (2005-2022).
 • Svatý Kříž - zasakování. Hydrogeologické posouzení zasakování srážkových vod (2011).
 • M.Lázně - Tesco. Zhodnocení antropogenního znečištění horninového prostředí v areálu staveniště OC Tesco - ekologický audit (2011).
 • Mezirolí-ČS PHM. Hydrogeologické posouzení zasakování srážkových vod (2011).
 • Karlovy Vary - letiště. Monitoring znečištění podzemních vod (2000-2022).
 • Nová Role - skládka. monitoring skládky (2005-2023).
 • Nová Ves - ČSPHM. Environmentální průzkum zemědělského areálu (2009), monitoring, projekt sanace, sanace kontaminovaných zemin (2010-2016).
 • Nová Ves 2. Hydrogeologický posudek pro rozšíření těžby povrchového dolu, monitoring (2005-2023).
 • Jenišov - parkoviště VEGA. Posouzení zemin z hlediska znečištění a určení způsobu nakládání s odpadem (2012).
 • Rybáře - koupaliště Rolava. Posouzení rybničních sedimentů z hlediska znečištění a určení způsobu nakládání s odpadem (2013).
 • Tuhnice - bytové domy. Projekt sanace bývalého průmyslového areálu (2013).
 • Sokolov - sanace trafostanice. Ověření kontaminace stavebních konstrukcí a podloží trafostanice v areálu Momentive Specialty Chemicals, a.s. (2013).
 • Ostrov, Hlavní ul. - zelený pás. Posouzení obsahu škodlivin v zeminách ve středovém dělícím pásu Hlavní ulice (2014).
 • Chodov - peronizace ŽST. Hodnocení možného vlivu stavby na režim podzemních vod (2014).
 • Otročín, farma - vodní zdroj. Průzkum a vybudování vodních zdroiů pro zemědělský provoz (2014).
 • Městečko - vodní zdroj. Hydrogeologický průzkum pro vybudování vodního zdroje hromadného zásobování (2015).
 • Nejdek, p.p.č. 476/2 - TČ. Hydrogeologické vyjádření pro záměr realizace tepelného čerpadla (2015).
 • Lesinka - farma pro chov nosnic. Hydrogeologický průzkum, ověření možného vlivu na zřídelní struktury lázní Františkovy lázně (2015).
 • Chodov - hřbitov. Hydrogeologický průzkum, ověření hydrogeologických poměrů veřejného pohřebiště (2015).
 • Statek Bor ZEOS - ČSPHM. Environmentální průzkum, ověření potenciální kontaminace zemin a podzemních vod (2015).
 • Ostrov - výrobní areál WITTE. Sanace ropné havárie (2016).
 • Kraslice, Sklená - vodní zdroj. Průzkum a zajištění vodního zdroje pro koupací biotop (2016).
 • Ostrov, pivovar - vodní zdroj. Průzkum a zajištění vodního zdroje pro projektovaný pivovar (2016).
 • Dolní Žandov - Černý rybník. Průzkum a zjištění mocnosti a kvality rybničního sedimentu (2016).
 • Nová Role - Na Štěkalce. Environmentální průzkum staré ekologické zátěže, analýza rizik (2017-2020).
 • Lom Karel - předpolí. Hydrogeologické posouzení záměru otvírky lomu, dozor průzkumných vrtných prací (2017, 2020).
 • Nová Ves u Křižovatky. Hydrogeologický průzkum předpolí ložiska keramických jílů, posouzení hydrogeologických poměrů (2017).
 • KV – Dvory, sanace ČS PAP OIL. Hydrogeologiský dozor sanačních prací (2017-2018).
 • Hájek - rybník Obora a rybník Sádka. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro rekonstrukci nádrží, hodnocení vlastností rybničního sedimentu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (2018).
 • Stružná - domov seniorů - vodní zdroj. Hydrogeologický průzkum pro zajištění vodního zdroje (2019).
 • Abertamy - hřbitov. Hydrogeologický průzkum, ověření hydrogeologických poměrů veřejného pohřebiště (2020).
 • Litvínov - komunikace. Hydrogeologický průzkum, ověření vsakovacích poměrů pro zasakování srážkových vod (2020).
 • Jesenice - hala Schiessl, monitoring. Vybudování monitorovacího systému vrtů, monitoring kvality podzemních vod (2021-2024).
 • Skalná - rozvojová plocha. Environmentální průzkum lokality (2021).
 • Františkovy Lázně - ČS-PHM MOL, hydrogeologický dozor při rekonstrukci ČS-PHM (2022).
 • Lesík - kemp, hydrogeologický průzkum pro zdroj hromadného zásobování vodou (2022).
 • Loket - hřbitov, ověření hydrogeologických poměrů veřejného pohřebiště (2022-2023).
 • Nové Sedlo - hřbitov, ověření hydrogeologických poměrů veřejného pohřebiště (2022).
 • Karlovy Vary, Osada Pionýrské - vodní zdroj, hydrogeologický průzkum pro zdroj hromadného zásobování vodou (2023).
 • Fojtov, obytná zóna 8 RD - vodní zdroj, hydrogeologický průzkum pro zdroj hromadného zásobování vodou (2023).
 • Vodní zdroje. Hydrogeologické průzkumy a posudky pro zdroje individuálního zásobování - studny (2006-2023).
 • Čistírny odpadních vod. Hydrogeologické průzkumy a posudky (vyjádření) pro stavbu individuálních ČOV (2006-2023).
Inženýrská geologie a geotechnika

Inženýrská geologie a geotechnika

 • Rybáře - Čankovská. Geologický průzkum pro výstavbu sídliště (spolupráce, 1977).
 • Sokolov - Vítězná. Předběžný geologický průzkum pro výstavbu sídliště Vítězná (spolupráce, 1978).
 • Sokolov - Staré Město. Geologický průzkum pro obytnou výstavbu (1980).
 • Ostrov - Tesla. Podrobný průzkum staveniště (1982).
 • Ostrov - sídelní útvar. Ložisková část studie (1985).
 • Jáchymov - spořitelna. Geologický průzkum staveniště (1989).
 • Okresní surovinové studie. Okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb - inženýrskogeologická část (1993).
 • Hradiště - obalovna. Inženýrskogeologický průzkum (1994).
 • Kostelní Bříza. Průzkum pro čističku odpadních vod (1994).
 • Hroznětín - kanalizace a ČOV (1994).
 • Cheb - TEKAZ. Geologický průzkum pro betonárku (1995).
 • Sokolov - PLUS. Geologický a environmentální průzkum pozemků pro výstavbu supermarketu (1996).
 • PENNY-Market. Průzkum pozemků pro velkoprodejny v Ostrově, Sokolově a Chodově (1996-1997).
 • Kadaň - odkaliště (1997).
 • Velký Luh - odkaliště (1997).
 • Habartov - Boden. Průzkum tělesa hráze vodní nádrže, monitoring vodního režimu, kontrola hutnění pro stavbu vodní nádrže (1997, 2001-2003).
 • Smolnický vrch. Inženýrskogeologický a geofyzikální průzkum poddolovaného území (1998).
 • Chodov - Bílá Voda. Průzkum a výpočet stability tělesa hráze (1998).
 • Silnice I/24 - opěrné zdi. Inženýrskogeologický a georadarový průzkum (1997-2001).
 • EuroTel - stožáry. Průzkum lokalit pro vysílací věže (1997-1999).
 • Smolnický vrch - sesuv. Geologický průzkum pozemků postižených sesuvem (1998).
 • Stará Role - domov důchodců. Průzkum pro přístavbu objektu (1998).
 • Rolava - most. Ověření základové půdy pod mostními podpěrami (1998).
 • Sokolov - Michal. Inženýrskogeologický průzkum a kontrola hutnění dna a hráze vodohospodářského díla, monitoring (1999-2003).
 • Karlovy Vary - Palachovo nábř. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum mostního tělesa v 1. lázeňském pásmu Karlových Var (1999).
 • Jenišov - WestEnd, Jenišov - Pod Rohem. Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy pro komunikace, výstavbu komerční a obytné zóny a stavbu rodinných domů (1998-2006).
 • K. Vary - most 1. máje. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro okružní křižovatku nad Teplou (1999).
 • Tršnice - Prefa. Průzkum pro výrobní halu & kontrola hutnění (1999-2001).
 • Královské Poříčí - hráz. Geologický průzkum pro protipovodňovou hráz & kontrola hutnění (1999-2000).
 • Ostrov - průmyslová zóna. Inženýrskogeologický průzkum (2000).
 • Pomezná - sesuv. Inženýrskogeologický průzkum sesuvu (2000).
 • Dalovice - hotel Ohře. Studie základových poměrů pro rekonstrukci objektu (2000).
 • Nová Ves 2 - svahy. Inženýrskogeologický průzkum sesuvu, stabilitní posouzení závěrných svahů (2001-2002, 2015).
 • Kyselka - areál Mattoni II. Inženýrskogeologický a geofyzikální průzkum pro výrobní halu (2001).
 • Dvory - okresní archiv. Inženýrskogeologický průzkum (2001, 2003).
 • Chyše - kabelovna. Inženýrskogeologický průzkum pro výrobní halu (2001).
 • Svatava - hala. Inženýrskogeologický průzkum pro výrobní halu (2001).
 • Dolní Rychnov - hala Vishay. Kontrola hutnění základové spáry (2001).
 • Jáchymov - okružní křižovatka. Inženýrskogeologický průzkum (2002).
 • Bělá n. Radbuzou - ČSPHM. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu ČS PHM (2002).
 • Nová Role - turistické centrum. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu turistického centra (2002).
 • Medard - mokřady. Kontrola hutnění při budování malých vodních nádrží (2002).
 • Hora Sv.Šebestiána - park VTE. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu 5 větrných elektráren (2002).
 • Doubí - Svatošská ul. Geologický průzkum sesuvného území (2002-2003).
 • Třemošná - ledová plocha. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu zimního stadionu (2003).
 • Hrzín - most. Inženýrskogeologický průzkum pro rekonstrukci mostu (2003).
 • Hradiště u Chebu - sesuv. Geologický průzkum sesuvného území (2003).
 • Třemošná - protipovodňová hráz. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu protipovodňové hráze (2003).
 • Karlovy Vary - Mozartův park. Inženýrskogeologický a geofyzikální průzkum opěrné zdi (2003).
 • Beroun - vodní nádrže. Inženýrskogeologický průzkum pro 6 vodních nádrží (2003).
 • Kraslice - PLUS. Inženýrskogeologický průzkum pozemků pro výstavbu supermarketu (2003).
 • Sokolov - Silvestr. Kontrola hutnění pro stavbu vodních nádrží a golfového areálu (2003-2004).
 • Bochov - RD. Inženýrskogeologický průzkum pro obytnou zónu (2004).
 • Jenišov - Pod Rohem 1. Inženýrskogeologické průzkumy pro rodinné domy (2004-2008).
 • Plzeň - Sylván II. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu obytných domů (2004).
 • Svatý Kříž - ČSPHM. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu čerpací stanice (2004).
 • Chodov - viadukt. Inženýrskogeologický, hydrogeologický a geofyzikální průzkum pro rekonstrukci železničního mostu (2004).
 • Ostrov - Ekocentrum. Inženýrskogeologický a environmentální průzkum pro stavbu Ekocentra (2004).
 • Nejdek - kluziště. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu zimního stadionu (2005).
 • Jenišov - Pod Rohem 2. Inženýrskogeologické průzkumy pro rodinné domy (2005-2008).
 • Kadaň - hala. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu haly a.s. Keramost (2005).
 • Prunéřov - haly. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu průmyslových hal (2005).
 • Karlovy Vary - obchvat. Inženýrskogeologický dozor při hloubení pilot (2005).
 • Bochov - průmyslová zóna. Inženýrskogeologický průzkum pro průmyslovou zónu (2005).
 • Vintířov - most ev. č. 1812-5. Inženýrskogeologický a geofyzikální průzkum poddolování pro rekonstrukci mostu (2005).
 • Klínovec-Loučná přemostění. Inženýrskogeologický průzkum pro přemostěmí komunikace lyžařskou sjezdovkou (2006).
 • Jenišov, WestEnd - komerční zóna 1 - 4. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu komerčních objektů (2006 - 2009).
 • Ostrov - průmyslová zóna II. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu komunikací v průmyslové zóně (2006).
 • Jenišov - Pod Rohem 2. Inženýrskogeologické průzkumy pro stavbu rodinných domů (2006).
 • Kadaň - MVE. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu malé vodní elektrárny (2006).
 • Litvínov-Chemopetrol. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu granulační linky (2007).
 • Karlovy Vary-letiště. Inženýrskogeologický průzkum pro rozšíření a prodloužení přistávací dráhy. (2007).
 • Karlovy Vary-Jenišov - GLOBUS. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu hypermarketu, inženýrskogeologický a hydrogeologický dozor při stavbě. (2007).
 • Ledvice - nový zdroj 660MW. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu nového bloku elektrárny. (2007).
 • Hranice - ČSPHM. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro stavbu čerpací stanice a vodní zdroj (2008).
 • Chodov-Lincoln hala 2. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu výrobní haly (2008).
 • Ostrov - dopravní okruh. Inženýrskogeologický průzkum pro městský dopravní kruh (2008).
 • Hora Sv. Šebestiána - ČSPHM. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro stavbu čerpací stanice a vodní zdroj (2008).
 • Hory - rodinné domy. Inženýrskogeologický průzkum pro 60 rodinných domů (2008).
 • Jenišov - hypermarket MAKRO. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu hypermarketu (2008).
 • ELE Prunéřov 2 - obnova. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu technologického celku odsíření (2008).
 • Horní Ves - Aleje. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu obytné zóny (2008).
 • Plešivec - SKI areál. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu ski-areálu (2008).
 • Aš-obchodní centrum Tesco. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu hypermarketu (2008).
 • Ledvice - ELE 660 MW, OB 09-FGD. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu technologického celku odsíření elektrárny Ledvice (2008).
 • Bernov-Lesík - MVN. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu 15 vodních nádrží (2008, 2009).
 • Dřenice - VN Jesenice. Inženýrskogeologický průzkum a stabilitní řešení břehové linie VN Jesenice (2009).
 • Aš - obytná zóna Háj. Inženýrskogeologický průzkum průzkum pro stavbu rodinných domů (2009).
 • Lítov - skládka. Kontrola hutnění pro výstavbu skládky (2009).
 • Slapany - hráz. Inženýrskogeologický průzkum tělesa hráze a jeho stabilitní posouzení (2009).
 • Nejdek - kanalizace. Inženýrskogeologická rešerše 850 vrtů na katastru města Nejdek pro záměr výstavby kanalizace (2009).
 • Chodov - obytná zóna. Geologický průzkum pro plánovanou obytnou zónu a upřesnění geologické stavby zájmového území ve vztahu k poddolování území (2010).
 • Jáchymov - Městský rybník. Ověření materiálového složení tělesa hráze a prověření stability hrázového tělesa (2010).
 • Ostrov Zámek - SPŠ. Ověření základových poměrů pro účely rekonstrukce budovy v areálu zámku v Ostrově (2010).
 • Zdice - p.p.č. 610. Posouzení stability zájmového území ve vztahu k projektované kanalizaci města (2010).
 • Boží Dar - záchytná protipovodňová zařízení. Hodnocení inženýrskogeologických poměrů území (2010).
 • Plzeň - MOVO. Posouzení geologických poměrů a charakteristika mechanických vlastností zemin v prostoru výrobních hal (2010).
 • Nejdek - ČOV. Zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pro plánovanou stavbu ČOV (2010).
 • Plešivec - lyžařský areál. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu lyžařského areálu (2010).
 • Potůčky - obytná zona. Geologický průzkum pro plánovanou obytnou zónu (2010).
 • Nejdek - štola. Zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pro plánovanou ražbu štoly (2010).
 • Pokrušnohorská výsypka IV. Kontrola hutnění dna a hráze malé vodní nádrže (2010).
 • Ledvice - ELE 660 MW - vlečka. Zhodnocení únosnosti podloží pro stavbu trasy vlečky (2011).
 • Ruzyně - ČOV+ČKV jih. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu ČOV pro letiště Ruzyně, stabilitní posouzení (2009-2011, 2017).
 • Karlovy Vary – Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště - inženýrskogeologický a hydrogeologický dozor při zemních pracích a supervize při hloubení pilot. (2011).
 • Lovosice - potrubní most. Inženýrskogeologický průzkum (2011).
 • Hranice - Travel shop. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (2011).
 • Krásné Údolí - Hollandia. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu výrobní haly (2011).
 • K.Vary, Dvory - rezidence MOSER. Inženýrskogeologický pro stavbu obytného komplexu (2011).
 • Otovice - Gienger Bohemia. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu výrobního areaálu (2011).
 • Dvory - okresní archiv. Druhá etapa inženýrskogeologického průzkum pro stavbu okresního archivu (2011).
 • Sokolov nemocnice - parkovací dům. Inženýrskogeologický průzkum pro přístavbu nemocnice (2012).
 • Ostrov - průmyslový areál BEHR. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu průmyslového areálu, dozor při provádění zemních pracích, kontrola hutnění. (2012).
 • Zdice, Chodouň - kanalizace. Inženýrskogeologická rešerše 248 vrtů na katastru města Zdice a Chodouň pro záměr výstavby kanalizace (2012).
 • Tašovice - lávka. Inženýrskogeologický průzkum pro přemostění Ohře (2012).
 • Ostrava, Vítkovice - MVE. Vyhodnocení geologických poměrů pro výstavbu vodní elektrárny (2012).
 • Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever, letiště Praha Ruzyně. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu čistírny odpadních vod (2012-2014).
 • Tisová - lávka přes Ohři. Inženýrskogeologický průzkum pro přemostění Ohře (2012).
 • Doubí - železniční most. Inženýrskogeologický průzkum pro rozšíření viaduktu (2012, 2017).
 • Trať Cheb - Luby. Zjištění geotechnických parametrů kolejového podloží pro výstavbu železničních přejezdů (2013).
 • Ostrov - skatepark. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu volnočasového areálu (2013).
 • Chodov - Lincoln IV-VI. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu výrobní haly (2013).
 • Rybáře - Zlatý kopeček. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu obytné zóny (2013).
 • Ostrov - průmyslová zóna I. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu průmyslové zóny (2013).
 • Lovosice - Lovochemie - sklad kusového vápence. Penetračně karotážní průzkum pro komplexní projekt inovace výrobních postupů (2013).
 • Otovice - výstavní budova Gienger Bohemia. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu průmyslové haly (2013).
 • Lesov - hala EVROmat a.s. Inženýrskogeologický průzkum pro výrobní halu a posouzení možnosti zasakování srážkových vod (2013).
 • Doubí - Tašovice, cyklostezka, III.etapa. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu cyklostezky (2013).
 • Bohatice - business centrum. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu obchodního centra, posouzení zasakování srážkových vod (2014).
 • Ostrov - Lidická. Posouzení stability zájmového území, geotechnický dozor (2014 - 2015).
 • Ostrov - atletický stadion. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu volnočasového areálu (2014, 2015).
 • Dvory - autocentrum Toyota. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu autosalonu, hydrogeologický dozor při pilotáži (2014, 2015).
 • Trať Sokolov - Kraslice, železniční přejezdy. Zjištění geotechnických parametrů kolejového podloží pro výstavbu železničních přejezdů (2014).
 • Březová u Sokolova - svah. Posouzení stability zájmového území (2014).
 • Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty - inženýrskogeologický dozor při zemních pracích a supervize při hloubení pilot (2014-2015).
 • Karlovy Vary - Centrum zdraví a bezpečí - inženýrskogeologický dozor při zemních pracích (2014-2015).
 • Karlovy Vary - venkovní bazén. Inženýrskogeologický dozor při zemních pracích (2014-2015).
 • Aš - infrastruktura v ul. Buková a Kpt. Jaroše. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu komunikací a inženýrských sítí (2015).
 • K. Vary - lávka přes horní nádraží. Inženýrskogeologický průzkum pro přemostění horního nádraží (2015).
 • Podlesí - most. Inženýrskogeologický průzkum pro rekonstrukci silničního mostu (2015).
 • Dětaň -MVN Podhora. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu malé vodní nádrže (2015).
 • Ostrov - kotelna na biomasu - inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu kotelny (2015).
 • Ostrov - výrobní areál WITTE - inženýrskogeologický dozor při zemních pracích (2015).
 • Vintířov - Vřesová, regionální centrum zpracování odpadu Karlovarského kraje. Inženýrskogeologický dozor při zemních pracích (2015).
 • Vejprty - jih, Nové Zvolání - kanalizace. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu kanalizace (2015).
 • Ostrov - IZS. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu centra integrovaného záchranného systému (2015, 2020).
 • Lesní cesty LC Horka-Nad spáleništěm, Větrné, Střelnice Hanušov. Inženýrskogeologický průzkum pro rekonstrukce lesních cest (2015).
 • Bor – 1/13 MÚK. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu mimoúrovňového křížení komunikací (2015).
 • Jenišov – INKO koupelny. Inženýrskogeologický průzkum pro prodejní halu (2016).
 • Ostrov - atletický stadion. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu sportovního areálu (2016).
 • K.Vary - Lidl, Dolní Kamenná. Inženýrskogeologický dozor při zakládání, kontrola hutnění (2016).
 • Mnichov - Magnezia, skladová hala. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu výrobní a skladové haly (2016).
 • Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ). Geologické průzkumy pro KoPÚ v k.ú. Německý Chloumek, Dlouhá Lomnice a Děpoltovice (2017).
 • Líský – terénní úpravy. Zhodnocení stability svahů zemního tělesa (2017).
 • Karlovy vary - hvězdárna. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu objektu hvězdárny (2017).
 • Veletov - MVE. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu vodní elektrárny (2017-2018).
 • Rybáře - bytové domy. Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu bytových domů (2017).
 • Habartov - rozhledna. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu rozhledny na uhelné výsypce (2018).
 • Bohatice - OC BILLA. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu obchodního centra (2018).
 • Mariánské Lázně - rekonstrukce Hlavní ulice. Zhodnocení inženýrskogeologických poměrů na základě rešerše archivních dat (2019).
 • Potůčky - Sluneční stráň. Inženýrskogeologický průzkum pro projektovanou obytnou zónu (2019).
 • Osada Pionýrské - lávka přes Ohři. Inženýrskogeologický průzkum pro přemostění Ohře (2019).
 • Jáchymov, Boží Dar - vedení VN. Inženýrskogeologický průzkum pro pokládku vedení VN (2019).
 • Ostrov CzechCont - hala. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu výrobní haly (2020).
 • Sulkov - sportovní areál s divokou vodou. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro stavbu sportovního areálu (2020).
 • Otovice - hala KALIBRA. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu výrobní haly (2020).
 • Abertamy - parkoviště. Inženýrskogeologický průzkum pro rozšíření parkovacích ploch (2020).
 • Jesenice - hala Schiessl. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu výrobní haly (2020).
 • Cheb, Eurozóna - komunikace. Inženýrskogeologický průzkum, ověření vsakovacích poměrů pro zasakování srážkových vod (2020).
 • Jenišov - KFC. Inženýrskogeologický průzkum, ověření vsakovacích poměrů pro zasakování srážkových vod (2021).
 • Habartov - hala ept connector s.r.o. Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu výrobní haly (2021).
 • Sokolov – jezero Michal jih, jezero Michal sever. Inženýrskogeologické hodnocení území pro výstavbu (2021).
 • Hroznětín - intenzifikace ČOV. Inženýrskogeologický průzkum pro přístavbu ČOV (2021).
 • Letiště Plzeň - Líně, zhodnocení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území - rešerše archivních dat (2022).
 • Letiště Přerov - Bochoř, zhodnocení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území - archivních dat (2022).
 • Stará Role - hala Realistic, inženýrskogeologický průzkum pro novou výrobní halu (2022).
 • Rybáře - Burger King, inženýrskogeologický průzkum pro fastfood restauraci (2022).
 • Cheb - průmyslová zóna II, zhodnocení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území - rešerše archivních dat (2022).
 • Nová Role - multifunkční sportovně relaxační park, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (2023).
 • Karlovy Vary, Obchodní akademie - výtah, inženýrskogeologický průzkum pro dostavbu výtahu (2023).
 • Hroznětín - skladové haly MM spedition, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (2023).
 • Toužim - hala Carry Goods, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro stavbu haly (2023).
Geologie ložisková a všeobecná

Geologie ložisková a všeobecná

 • Jimlíkov - sever (kaolin). Vyhledávací průzkum s výpočtem zásob (1986). Monitoring hladin zdrojů vod (2010 - 2021).
 • Jenišov (kaolin). Vyhledávací průzkum s výpočtem zásob (1987).
 • Podbořansko - červeně se pálící jíly. Vyhledávací průzkum s výpočtem zásob (1988).
 • Okresní surovinové studie. Okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb (1992, spoluautorství).
 • Rebilance ložisek nerostných surovin Geofondu (1994, spoluautorství).
 • Surovinová studie ložisek nerudních surovin Geofondu - I. etapa. (1994, spoluautorství).
 • Stará Role - Špičák, Stará Role - Pod lesem (kaolin). Závěrečná zpráva předběžné a podrobné etapy s výpočtem zásob (1992).
 • Stará Lysá. Výpočet zásob štěrkopísků (1993).
 • Bazalty - okres Karlovy Vary, Sokolov. Studie ložisek drceného kameniva (1993).
 • Dvory-Jenišov - komunikace. Studie ložiskových střetů zájmů (1994).
 • Vackov-Hartoušov (keramické jíly). Vyhledávací průzkum s výpočtem zásob (1995).
 • Karlovarsko - technologické ověření. Průzkum vybraných ložisek keramických surovin (1996).
 • Vrbice-Čichalov. Vyhledávací průzkum na kaolin a keramické jíly (1997).
 • Únanov. Technologické ověření kaolinové suroviny (1997).
 • Červená Voda. Průzkum ložiska kaolinu a keramických jílů (1997).
 • Nýřany. Doprůzkum ložiska kaolinu (1997).
 • Letov. Průzkum ložiska kaolinu a bentonitu (1998).
 • Jenišov - přehodnocení. Podrobný průzkum ložiska kaolinu (1998-2001).
 • Databáze ložisek nerostných surovin Geofondu - všeobecné údaje (1998-2000).
 • Databáze ložisek nerostných surovin Geofondu - technologické údaje (1999).
 • Nová Ves 2 - předpolí. Ověřovací průzkum s výpočtem zásob (2001-2002).
 • Všehrdy. Vyhledávací průzkum s výpočtem zásob (2001-2002, 2009-2010).
 • Bauxity. Srovnávací studie světových ložisek bauxitů (2001).
 • Revize starých důlních děl na území Karlovarského kraje (2001-2003).
 • Bentonity. Studie kvalitativních parametrů ložisek bentonitů, model těžby (2001).
 • Kyškovice - Vědomice. zpracování žádosti o předchozí souhlas ke stanovení dobývacího prostoru pro ložisko štěrkopísku (2002).
 • Písek KKD - Božičany. Petrografický posudek pro certifikaci suroviny (2002)
 • Označení starých důlních děl na území Karlovarského kraje (2003).
 • Česko-bavorský geopark. Studie proveditelnosti a technická dokumentace k nadregionálnímu projektu (2003-2004).
 • Šumava SDD. Vyhledání a inventarizace starých důlních děl (2004).
 • Rebilance ložisek nerostných surovin (2003-2005).
 • Ankerport. Studie nerostných surovin na území ČR (2004).
 • Třídomí - Krudum. Vyhledání a ověření starých důlních děl (2004-2005).
 • Lokalizace báňských map. Souřadnicová lokalizace archivních map ČGS (2005).
 • Bentonity. Studie bentonitových ložisek ČR (2006).
 • CHKO Slavkovský les - deponie. Revize hald po hornické činnosti (2006-2007).
 • Česko-bavorský geopark. Tvorba obsahové náplně informačních tabulí a letáků (2007).
 • Hora Sv. Šebestiána. Terénní revize starých důlních děl (2007).
 • Štěrboholy - keramické jíly. Průzkum ložiska keramických jílů a přepočet zásob (2007).
 • Nová Ves u Křižovatky - keramické jíly. Průzkum předpolí ložisek keramických jílů Nová Ves 2 a Skalná-Karel s výpočtem zásob (2003-2009).
 • Valov - štěrkopísky. Vyhledávací průzkum s výpočtem zásob (2008).
 • Božičany-Osmosa. Výpočet zásob bentonitu na ložisku Božičany-Osmosa-jih (2009).
 • Lipná - kámen. Průzkum výhradního ložiska kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu a přepočet zásob (2010).
 • Ostrov - pivovarské sklepy. Geologický průzkum a dokumentace podzemních prostor podzemního komplexu pivovarských sklepů (2011, 2016).
 • Nejdek - štola. Dokumentace ražby štoly (2014).
Zahraniční zakázky

ZahraničíNaši významní zákazníci

Naši významní zákazníci

 • A-Z PREZIP a.s. Chrudim
 • Agir spol. s r.o.
 • Algon, a.s. Praha
 • ATE, s.r.o. Cheb
 • Avirunion a.s.
 • Atelier stavebního inženýrství, Karlovy Vary
 • Auto Eder s.r.o.
 • Casta a.s. Písek
 • Česká geologická služba - Geofond
 • Česká správa letišť, s.p., Praha / Letiště Karlovy Vary s.r.o.
 • České lupkové závody a.s.
 • Českomoravský štěrk, a.s., HEIDELBERGCEMENT Group
 • CL-EVANS s.r.o.
 • Behr Czech, s.r.o., Mnichovo Hradiště
 • Benzina a. s., Třemošná
 • BPO, spol. s r. o., Ostrov / DPT Projekty Ostrov s.r.o.
 • CANABA - Pozemní stavby, s.r.o.
 • CIAS Design s.r.o., Plzeň
 • Central group a.s. Praha
 • COLAS CZ, a.s. Praha 9
 • Dekonta - Statek Dalovice a.s.
 • Delta Projektconsult s.r.o., Třebíč
 • Eliod Servis s. r. o., Plzeň
 • Energoplan s.r.o., Karlovy Vary
 • EVROmat a.s. Ústí nad Labem
 • FNTC Group, spol. s r.o., Brno
 • GIS-Geoindustry spol. s r.o.
 • Geotechnika Ďurove s.r.o.
 • Gekon spol. s r. o., Plzeň
 • GET s.r.o. Praha
 • Gienger Bohemia, s.r.o.
 • Hochtief VSB a.s., Praha
 • Hygienické a ekologické laboratoře Cheb
 • Chepos Engineering, Brno
 • Chemopetrol, a.s. Litvínov
 • CHEVAK Cheb, a.s. Cheb
 • JAMP, s.r.o. Karlovy Vary
 • JP Engineering s.r.o. Ostrov
 • JTH Group a.s., Teplice
 • Jurica a.s., Boží Dar
 • Kancelář stavebního inženýrství s. r. o., Karlovy Vary
 • Kaolin Hlubany a.s.
 • KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.
 • Karlovarské minerální vody a.s.
 • Karlovarské silnice, a.s.
 • Keramost a.s.
 • Kerimprojekt Ostrov
 • KDT a. s., České Budějovice
 • Klement a.s.
 • Krajská správa a údržba silnic
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Královopolská RIA, a.s. Brno
 • Kriminalistický ústav Praha
 • Lasselsberger a.s. / LB MINERALS, a.s.
 • Leitgeb Karlovy Vary
 • Lesní společnost Horní Blatná
 • Lincoln CZ s r. o., Chodov
 • M - Projekt, Cheb
 • Metro Properties ČR, s.r.o., Praha
 • Města a obce (Karlovy Vary, Ostrov, Chodov, Cheb, Podbořany, Tachov + 41 dalších měst a obcí)
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Ministerstvo zemědělství - Zemědělská agentura a pozemkový úřad
 • MOL Česká republika, s.r.o.
 • Momentive Specialty Chemicals, a.s.
 • MONTPROJEKT, a.s. Pardubice
 • Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les
 • Národní muzeum Praha
 • NOVAQUA s.r.o. Karlovy Vary
 • Pontika s.r.o., Karlovy Vary
 • Porr a.s. Praha
 • PORTICUS s.r.o. Karlovy Vary
 • Povodí Ohře, s.p. Chomutov
 • Pragoprojekt a. s. Karlovy Vary
 • Praha West Investment k.s. Praha
 • Projektbau - Bohemiaprojekt, Ostrov
 • PROVOD - inženýrská společnost, s r.o., Ústí nad Labem
 • PSG-International a.s. Zlín
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Sedlecký kaolin a. s., Božičany
 • Schiessl, s.r.o., Praha
 • Silnice Cheb a. s.
 • SMP CZ, a.s. Praha 8
 • SPORTPROJEKTA Praha s.r.o.
 • Sokolovská uhelná a. s.
 • Soletanche a. s., Praha
 • STAVMAT STAVEBNINY a.s.
 • SÚS Karlovy Vary
 • Sweco Hydroprojekt a.s.
 • SWIETELSKY stavební spol. s r.o.
 • Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.
 • Technická služba Nová Role
 • Tekaz - Prefa Cheb
 • Telcomprojekt Ústí n. L.
 • Thun 1794 a.s. Nová Role
 • TIMA spol. s r. o. Karlovy Vary
 • Timex spol. s r. o. Praha
 • Top-projekt s.r.o. Brno
 • Valbek spol. s r. o. Plzeň
 • Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
 • Vysoká škola báňská Ostrava
 • VP Projekting s.r.o.
 • Zkušebna stavebního materiálu K. Vary