Karlovy Vary – Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště.

V rámci výstavby krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště jsme prováděli inženýrskogeologický a hydrogeologický dozor při zemních pracích a supervizi při hloubení pilot. V počáteční fázi bylo nutno operativně řešit odvodnění stavební jámy. Dále jsme se soustředili na průběžné posuzování vytěžených zemin na staveništi z hlediska vhodnosti jejich dalšího použití do zásypů. Následně byl prováděn odborný geologický dozor při hlubinném zakládání stavby. Pro založení bazénu bylo vyhloubeno celkem 160 pilot při jejichž realizaci bylo sledováno zejména dodržení podmínky vetknutí paty piloty minimálně 1 m do terciérních jílů pevné konzistence a dodržení podmínky ukončení piloty min. 1 m pod vrstvou uhelných jílů. (2011).

Zahájení zemních prací komplikovaly přítoky podzemní vody do stavební jámy

Zahájení zemních prací komplikovaly přítoky podzemní vody do stavební jámy

Nedostatečná únosnost pracovní pláně pro pilotážní soupravu byla zvýšena vrstvou hutněného makadamu

Nedostatečná únosnost pracovní pláně pro pilotážní soupravu byla zvýšena vrstvou hutněného makadamu

Nedostatečná únosnost pracovní pláně pro pilotážní soupravu byla zvýšena vrstvou hutněného makadamu

Budování odvodňovacího systému pracovní pláně

Budování odvodňovacího systému pracovní pláně

Budování odvodňovacího systému pracovní pláně dole čerpací jímka

Zkouška únosnosti pláně statickou zatěžovací deskou

Zahájení pilotážních prací

Hloubení pilot

Hloubení pilot

Hloubení pilot

Pilotáž - osazování armovacího koše

Pilotážní souprava BAUER BG28

Vytěžený organický sediment

Vytěžený organický sediment

Pilotáž zajišťovaly dvě pilotážní soupravy současně

Pilotáž zajišťovaly dvě pilotážní soupravy současně

Průběžně bylo nutno řešit přítoky podzemní vody do stavební jámy

Hloubení nejhlubší části stavební jámy

Hloubení nejhlubší části stavební jámy

Piloty byly ukončovány v terciérních jílech pevné konzistence

Poloha organického sedimentu ve stěně stavební jámy

Základová spára se síťí dokončených pilot

Základová spára se síťí dokončených pilot

Pilotu pro lávku bylo nutno kvůli její poloze v komunikaci provádět v nočních hodinách

Pilotu pro lávku bylo nutno kvůli její poloze v komunikaci provádět v nočních hodinách

Hloubení piloty pro lávku na břehu Ohře

Příprava pláně pro parkoviště