Karlovy Vary - venkovní bazén.

Video Karlovy Vary, venkovní bazén - houpající se štěrky

V rámci výstavby venkovního plaveckého bazénu jsme prováděli inženýrskogeologický dozor při zemních pracích a zakládání. Při přípravě základové spáry bylo zjištěno její anomální chování - při pochozím zatížení dospělou osobou se houpala s amplitudou kolem 5 cm, její chování by šlo přirovnat k vodní matraci - viz video. Pro ověření skladby zemin v podloží základové spáry byla vyhloubena sonda, v níž nebyla naražena hladina podzemní vody. Zeminy však byly velmi vlhké, zejména jemnozrnná frakce byla vodou zcela nasycena (při zvýšeném tlaku bylo možno malé množství vody vytlačit, samovolně však ze stěn sondy nevytékala). Ústí sondy i její dno bylo situováno výrazně pod úrovní, ve které byla při geologickém průzkumu dokumentována ustálená hladina podzemní vody. Makroskopicky i laboratorně zeminy zjištěné v základové spáře i v průzkumné sondě odpovídaly zeminám zjištěným při geologickém průzkumu. Následně byla provedena prohlídka lokality za účasti autora průzkumu, hydrogeologického dozoru, a několika dalších expertů z oboru geologie. Bylo konstatováno, že dokumentované chování popsaných zemin (drobné jílovité štěrky až jílovité písky tříd G3 – G5, S5) nebylo v daných geologických podmínkách nikým ze zúčastněných dosud pozorováno. Orientačními penetračními vpichy bylo ověřeno, že obdobný typ zemin zasahuje do hloubky min. 1,5 m pod stávající dno stavební jámy. Anomální chování zemin bylo diskutováno a byly zvažovány i možné příčiny (proplyněné prostředí, bobtnání jemnozrnné vulkanogenní frakce, napjatost hladiny podzemní vody), ale jednoznačná příčina nebyla odhalena. Bylo učiněno několik pokusů nepříznivé parametry zemin v základové spáře překonat sanační vrstvou hutněného štěrku, ale statickými zatěžovacími zkouškami bylo prokázáno, že splnění parametrů umožňujících založení bazénu dle původní PD v daných geologických podmínkách nelze očekávat. Z výše uvedených důvodů bylo nakonec nutno přistoupit ke změně způsobu založení bazénu (2014-2015).
Anomální chování štěrků vyvolalo i zájem novinářů - video na iDNES.

Hloubení základové jámy

Hloubení základové jámy

Hloubení základové jámy

Budování drenážního systému

Budování drenážního systému

Jemnozrnné zeminy nasycené vodou

Charakter zemin základové spáry

Dynamické zatěžovací zkoušky

Statické zatěžovací zkoušky

Statické zatěžovací zkoušky

Sanace základové spáry

Sanace základové spáry

Sanace základové spáry

Sanace základové spáry

Sanace základové spáry

Sanace základové spáry

Sanace základové spáry

Železobetonová základová deska

Železobetonová základová deska

Železobetonová základová deska