Kateřina u Skalné - průzkum a sanace zemin a podzemních vod.

V prostoru bývalého provozu rotační sušárny jílů jsme provedli podrobné průzkumné práce (23 sond, atmogeochemická měření) pro zjištění plošného a hloubkového rozsahu kontaminace ropnými látkami. Následně byly provedeny sanační práce, během kterých bylo odstraněno a biodegradačním procesem dekontaminováno přes 1 300 t znečištěných zemin. Odvezené zeminy byly nahrazeny inertním materiálem. Součástí prací byla též sanace podzemních vod (1995-1997).

Stav lokality během průzkumných prací.

Průzkumné práce byly prováděny ruční vrtnou soupravou G10.

Vzorkování průzkumných sond.

Hloubení sanační jámy.

Prohlubování sanační jámy po zjištění lokální kontaminace.

Další postup sanačních prací.

Obnažená podzemní jímka s vodou z přívodního kanálu.

Vyzdvižení podzemní nádrže v jižní části lokality.

Další postup sanačních prací.

Sanační čerpání kontaminovaných vod ze dna jímky.

Zavážení sanační jámy inertním materiálem.

Stav lokality po ukončení sanačních prací.