Karlovy Vary – prodejna Lidl, Dolní Kamenná.

Během inženýrskogeologického dozoru zemních prací a přejímek základové spáry byly zjištěny skutečnosti vyžadující změnu postupu při zakládání. Vzhledem k nepředpokládanému výskytu nahodile se vyskytujících stavebních konstrukcí, nehomogenních zásypů a podzemních dutin bylo nutno historické zásypy včetně stavebních konstrukcí v pruzích projektovaných patkosloupů odtěžit v plné mocnosti až na hlavu terasových štěrků. Vzniklý prostor byl vyplněn hutněným sendvičovým zásypem z betonového recyklátu z bývalé prodejny Lidl a čedičové štěrkodrtě. Skladbu sendviče bylo nutno postupně vyladit tak, aby výsledky zatěžovacích zkoušek vyhovovaly požadavkům projektanta. Během odtěžování zásypových materiálů byl odhalen prostor s šedočerným hustým produktem se slabým dehtovým zápachem, který byl odčerpán (2016).

Zatěžovací zkoušky pod plánovanou patkou

Odhalené základové konstrukce

Podzemní sklepní dutiny

Odhalené základové konstrukce

Odčerpávání potenciálního kontaminantu

Odtěžování nehomogenních zásypů

Nehomogenní zásypy se stavebním odpadem

Odhalené základové konstrukce

Odtěžování nehomogenních zásypů

Vrstvení sendvičových násypů a jejich kontrola modulu přetvárnosti

Kontrola modulu přetvárnosti provedených násypů

Vrstvení sendvičových násypů

Odtěžování nehomogenních zásypů

Vrstvení sendvičových násypů

Vrstvení sendvičových násypů

Hutnění sendvičových násypů

Zahájení výstavby základových konstrukcí

Instalace monolitických patkosloupů

Instalace monolitických patkosloupů

Pokračující výstavba