Nová Ves-Křižovatka - průzkum ložiska keramických jílů.

Cílem geologického průzkumu bylo ověření pokračování výskytu vazných jílů v západním a severním předpolí ložiska Nová Ves 2. Zájmový horizont je vyvinut ve vonšovských vrstvách na bázi pliocénního vildštejnského souvrství, výše jsou uloženy vrstvy novoveské s nestálými polohami pórovinových jílů a různě zahliněných písků. Směrem do hloubky přecházejí vonšovské vrstvy do tzv. zelených jílů, které vznikly přeplavením miocénních cyprisových jílovců. Z důvodu ochrany přírodních léčivých zdrojů minerálních vod ve Františkových Lázních byly vrty ukončovány v zelených jílech, při vrtání se používalo protierupčních opatření a v podzemní vodě byly sledován obsah oxidu uhličitého a celková mineralizace. Práce probíhaly v průzkumném území Nová Ves u Křižovatky (2004-2006).

Odběr vzorků nadložních písků.

V r. 2006 nám počasí přálo.

Detail vrtného pracoviště - souprava, preventr, jádrovnice.

Měření hladiny podzemní vody ve vrtu.

Odběr vzorků podzemní vody z vrtu.

Vzorky budou analyzovány na obsah oxidu uhličitého a celkovou mineralizaci.

Do technologické laboratoře se vrtné jádro předává důkladně očištěno.

Zjišťování magnetické susceptibility novoveských vrstev (dr. Rojík s kapametrem).

Zahliněné písky pod ornicí jsou již nejspíše pliocénního stáří.

Novoveské vrstvy jsou v prostoru ložiska Nová Ves 2 většinou neproduktivní.

Ve zvodnělých písčitých partiích dochází ke ztrátě jádra.

Organický horizont Nero odděluje novoveské a vonšovské vrstvy.

Bázi vonšovských vrstev tvoří tzv. zelené jíly (přeplavené miocénní cyprisové jílovce)

Vložka hrubozrnného písku v jílech novoveských vrstev.

Pestře zbarvené prachovité uloženiny novoveských vrstev.

Zuhelnatělé kořínky rostlin na trhlinách vazných jílů mají souvislost s vegetací série Nero.

Útržky zelených jílů se vlivem oxidačního prostředí zbarvují do rezava.

Významná škodlivina - zcela limonitizované útržky zelených jílů.

Koncentrický organický závalek ve vazném jílu.

Vazný jíl - hlavní surovina ložiska Nová Ves 2.

Vazný jíl - hlavní surovina ložiska Nová Ves 2.

Zelené jíly na bázi pliocénu mají použitelnost jako sorbční a těsnící materiály.